CONSENT

การขอความยินยอม

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ รวมทั้งได้รับทราบถึงสิทธิของข้าพเจ้าในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว
• ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ วันเดือนปีเกิด
• ข้อมูลเพื่อการติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
• ข้อมูลบัญชีโซเชียลมีเดีย ได้แก่ บัญชีผู้ใช้งานไลน์ (LINE), เฟซบุ๊ก (Facebook), บัญชีผู้ใช้งาน Google, และประวัติการใช้งาน
• หลักฐานและข้อมูลที่ใช้ในการแสดงตัวตน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง เป็นต้น (เฉพาะผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมและหรือการแลกของรางวัลบนเว็บไซต์ Unif Health Wallet)
• ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลการบริโภคและซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ได้แก่ พฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์และการบริโภค, พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาดและส่งเสริมการขาย, ช่องทางการซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์, ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
• ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมและพฤติกรรมการเข้าร่วมในเว็บไซต์ elearning.forwardenglish-online.com

การที่ข้าพเจ้าได้กดปุ่ม ยินยอม หรือไม่ยินยอม ในกล่องข้างล่างนี้เป็นการยืนยันว่า ข้าพเจ้ากระทำด้วยความสมัครใจ ปราศจากการบังคับหรือชักจูง การถอนความยินยอมจะไม่มีผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว ข้าพเจ้าเข้าใจในรายละเอียดตลอดจนวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้
• เพื่อปรับปรุงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ บริการ หรือประสบการณ์การใช้งาน และรวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ
• เพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขาย
• เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม
• เพื่อยืนยันตัวตนในการรับรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้แลกของรางวัลในเว็บไซต์ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมเพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขายที่บริษัทจัดขึ้น
• เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ กิจกรรมเพื่อการตลาด การโฆษณาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน รวมถึงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทให้กับเจ้าของข้อมูลผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ อันได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, บัญชีผู้ใช้งานไลน์ (LINE),บัญชีผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook), บัญชีผู้ใช้งาน Google